Zelf een akte opnemen, surf dan naar www.doehetzelfnotaris.nl

Maatwerk nodig? Bel 078 - 613 67 66

Algemene Voorwaarden StijnWery Notaris

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam
De praktijk wordt uitgeoefend door de beroepsvennootschap LenteSommer B.V.
(Kamer van Koophandel nummer 23090665)

Artikel 1 – Definities

Notaris.
Onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.

Opdrachtgever.
Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).

Opdracht.
Onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. Indien de notaris als natuurlijk persoon en/of via een rechtspersoon deel uitmaakt van een maatschap, geldt deze maatschap als enige opdrachtnemer. Treedt het notariskantoor naar buiten als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer. Waar in deze akte wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde maatschap of vennootschap.

De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening van op de opdrachtgever derden in te schakelen. Een aanbieding die de notaris voor een opdracht heeft uitgebracht, al dan niet met offerte, wordt altijd geacht te zijn gedaan onder voorbehoud van aanvaarding van de opdracht door de notaris en – indien van toepassing – onder voorbehoud van de mogelijkheid van naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).

Artikel 2 – Toepassingsgebied

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door de notaris, met uitsluiting van algemene voorwaarden van (een) andere partij(en).

Artikel 3 – Tarieven en meerwerk

1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen.

2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.

3. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

4. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

5. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Artikel 4 – Niet doorgegane akte – ingetrokken opdracht

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.

Artikel 6

Ingeval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 7 – Betaling

Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch vóór het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Kosten van invordering

De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf de vervaldatum van de nota de wettelijke rente over die vordering verschuldigd en een vergoeding voor administratiekosten van € 25,= voor vorderingen onder € 1.000,=.

Voor vorderingen boven € 1.000,= is € 25,= verschuldigd voor iedere € 1.000,= verhoogd met € 25,= voor het gedeelte dat boven de hoogste schijf van € 1.000,= uitkomt. Voor de berekening van de rente geldt een gedeelte van een maand als een volle maand.

Artikel 9 – Werkzaamheden

De gebruikelijke werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 10 – Klachten

Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

  • de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
  • de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen; en/of
  • de burgerlijke rechter.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de notaris

De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en bedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

Artikel 12 – Vorderingen

Een vordering op de notaris mag niet worden overgedragen of verpand.

Artikel 13 – Geschillenregelingen

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Artikel 15 – Beroeps- en gedragsregels

De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

 

 

 

Print deze pagina